REGULAMIN AGROTURYSTYKI CICHE PODLASIE

W celu zapewnienia Państwu miłego pobytu oraz uniknięcia możliwych nieporozumień, prosimy o
zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

1. Doba rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Możliwy jest wcześniejszy przyjazd jak i dłuższy pobyt po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem.

2. Pokoje gościnne wynajmowane są na potrzeby Gości na doby. Warunkiem rezerwacji pobytu
jest wpłata zaliczki w wysokości 30% na rachunek NEST BANK 98 1810 1045 2078 1077 3824 00001.Pozostałą część zapłaty za pobyt należy uiścićw dniu przyjazdu. Potwierdzenie rezerwacji Gość otrzymuje e-mailem lub telefonicznie po dokonaniu wpłaty zadatku.

3. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gościa.

4. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.

5. W godzinach 23:00 do 07:00 w pokojach należy zachować ciszę. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 22:00.

6. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z Gospodarzem.

7. Śniadania podawane są od godz. 8:00 do godz. 10:00 w formie bufetu.

8. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.

9. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z Gospodarzem jest zabronione. Opłata jednorazowa za zwierzę w pokoju wynosi 100 zł.

10. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.

11.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających Gości odsyłamy na wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku takiej dyspozycji pozostawione przedmioty przechowujemy przez okres 2 m-cy.

12. Gość powinien powiadomić Gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu.

13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. dzieci, zwierzęta). Gość zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu wyjazdu.

14. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.

15. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do kwatery, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50,00 zł.

16. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa. (samochód, rower).

17. Na terenie Pensjonatu obowiązuje segregacja odpadów według wskazówek udzielonych przez Gospodarza w dniu przyjazdu i do czego Gość ma obowiązek się dostosować w ciągu całego pobytu.

18. Palenie ogniska/grilla jest możliwe tylko po uzgodnieniu z Gospodarzem. Należy przy tymzachować szczególną ostrożność. Ze względów bezpieczeństwa osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do ognia.

19. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu i wyłącznie poza pomieszczeniami Pensjonatu a przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie po sobie na zewnątrz pensjonatu podczas całego okresu trwania pobytu należy do Gościa. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Gościa.

20. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie Gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

21. Nie pojawienie się Gościa w ciągu 24 godzin od terminu określonego w umowie rezerwacyjnej uważa się za odstąpienie od realizacji niniejszej umowy a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Właścicielka Pensjnatu Ciche Podlasie nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników pobytu w Pensjonacie. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

22. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.

23. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) IDENT Sp. z o.o. reprezentowaną przez Iwonę Jabłońską dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w „Pensjonacie”. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania. Potwierdzenie przez Państwa rezerwacji jest równoznaczne także z tym, że zapoznali się Państwo z niniejszym Regulaminem, zgadzają się Państwo z jego treścią oraz zobowiązują się do pełnego przestrzegania jego postanowień.

Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować anulowanie Państwa rezerwacji oraz konieczność wcześniejszego opuszczenia kwatery, bez względu na wcześniejsze uregulowanie płatności. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Życzymy miłego wypoczynku